HTML xmlns:v = "urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m = "http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml">